Časy a čas

Zborník venovaný k životnému jubileu
prof. PhDr. Jozefovi Leikertovi, PhD., Litt. D.
Vydala Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre  2011
7 fotomontáží